Świadczenia stypendialne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc materialna z budżetu państwa

Poniżej dostępny jest do pobrania Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (plik PDF), wprowadzony na podstawie art. 95 ustawy [2] (zobacz niżej w "Podstawa prawna"), oraz zarządzenie rektora [1] wprowadzające regulamin. Regulamin ustala szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń, wzory dokumentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku.

Świadczenia mogą być udzielone w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium dla osób niepełno­sprawnych;
 3. zapomogi;
 4. stypendium rektora.

Terminy

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do:

 • 20 października w semestrze zimowym;
 • 20 marca w semestrze letnim;
 • 20 dnia każdego miesiąca — w trakcie trwania semestru.

Składanie wniosków

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

 • pocztą tradycyjną na adres siedziby uczelni lub właściwego wydziału zamiejscowego, lub
 • korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się w budynku siedziby GSW w Gdańsku, lub
 • w dziekanatach właściwych wydziałów zamiejscowych.

Materiały do pobrania (dokumenty, druki)

Poniższe pliki PDF są w większości aktywnymi formularzami (1-5, 8-11) — właściwe druki należy pobrać, wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do uczelni.

Poniżej dostępne są do pobrania pliki PDF:

 • Schemat składania wniosków stypendialnych (informacja przedstawiona graficznie);
 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (z dnia 3.01.2023);

oraz załączniki będące integralną częścią Regulaminu:

 1. załącznik nr A — Udokumentowanie sytuacji materialnej i sposób wyliczenia dochodu;
 2. załącznik nr B — Warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 3. załącznik nr C — Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO;
 1. załącznik nr 1 — Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa;
 2. załącznik nr 2 — Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa;
 3. załącznik nr 3 — Wniosek o przyznanie stypendium rektora ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa;
 4. załącznik nr 4 — Wniosek o przyznanie zapomogi ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa;
 5. załącznik nr 5 — Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa na podstawie dokumentów z poprzedniego semestru;
 6. załącznik nr 6 — Zaświadczenie o dochodzie trzymiesięcznym z tytułu zatrudnienia;
 7. załącznik nr 7 — Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
 8. załącznik nr 8 — Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 9. załącznik nr 9 — Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 10. załącznik nr 10 — Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 11. załącznik nr 11 — Wniosek o przekazywanie świadczeń pomocy materialnej na rachunek bankowy.

Regulamin wchodzi w życie 3 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna

 1. Zarządzenie Nr 1/2023 Rektora GSW z dnia 3 stycznia 2023 r.
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.), link bezpośredni do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

 

Informacja: do odczytu plików PDF służy darmowe oprogramowanie, które można wyszukać w internecie za pomocą przeglądarki internetowej.

 Data utworzenia: 2023-01-03. Data aktualizacji: 2023-01-12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
Data utworzenia:2023-01-03
Data publikacji:2023-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Rektor - Wioleta Mikołajczewska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Mikołajczewski
Liczba odwiedzin:19950