Zmiany w przyznawaniu stypendium w r.a. 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zmiany w przyznawaniu stypendium w roku akademickim 2019/2020

Socjalne

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Istotną zmianą w przypadku studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie z MOPS/GOPS musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/niekorzystania z form pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświad­czenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy [1] i komisja odmawia przyznania świadczenia.

 

Wszystkie świadczenia: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora

  1. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym student ma możliwość otrzymywania świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania i uczelni – nie może przekroczyć 6 lat.
    • Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
  2. Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.
  3. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.)
    link bezpośredni do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
Data utworzenia:2019-10-15
Data publikacji:2019-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Mikołajczewski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Mikołajczewski
Liczba odwiedzin:1081